Privacyverklaring

Breda International Airport NV, gevestigd aan Pastoor van Breugelstraat 93, 4744RC Bosschenhoofd, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Breda International Airport NV
Pastoor van Breugelstraat 93
4744RC Bosschenhoofd
Telefoon: +31 (0)165 312470
Website: https://www.breda-airport.eu
Email: info@breda-airport.eu

De heer N. Greeven is de Functionaris Gegevensbescherming van Breda International Airport NV. Hij is te bereiken via havendienst@breda-airport.eu of info@breda-airport.eu


Persoonsgegevens die wij verwerken

Breda International Airport NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adres, postcode, woonplaats, land;
 • telefoonnummer;
 • e-mail adres;
 • kentekens vliegtuigen;
 • kentekens voertuigen;
 • bankrekeningnummers;
 • geslacht, geboorteplaats en geboortedatum ;
 • overige gegevens die een klant verstrekt in correspondentie of per telefoon;
 • locatiegegevens;
 • gegevens ten aanzien van website gebruik.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Breda International Airport NV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Afkomst (niet als doel, maar vanwege incidenteel opslag van beeldmateriaal, waardoor bijv. afkomst
  kan worden afgeleid);
 • Burger Service Nummers (BSN).


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Breda International Airport NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • afhandeling betaling;
 • verzenden van nieuwsbrief (aan gebruikers en/of omwonenden) en/of reclame;
 • telefonisch of e-mail contact;
 • informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • afleveren van goederen en diensten;
 • doorgeven van gegevens inzake grensoverschrijdend verkeer aan Kon. Marechaussee en Douane;
 • doorgeven van gegevens benodigd voor de afhandeling van (inter)nationaal luchtverkeer;
 • doorgeven van rapportages inzake voorvallen en incidenten;
 • in ontvangst nemen en behandelen van klachten;
 • registratie van het luchtverkeer conform de wettelijke verplichting;
 • registratie van kentekens van auto’s in het kader van toegangsbeheer van de luchthaven;
 • door middel van analyse van bezoekersgedrag van de website (profilering) verbeteren van leveren van(gepersonaliseerde) producten en diensten;
 • volgen van bezoekers over websites van derden;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingwet;
 • gegevens benodigd voor personeel;
 • gegevens benodigd voor stagiaires en vrijwilligers;
 • bereikbaarheid bij noodgeval/ongeval.


Geautomatiseerde besluitvorming

Breda International Airport NV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Breda International Airport NV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • voor algemene contacten en informeren: 24 maanden na het laatste contact;
 • voor adreslijst nieuwsbrieven: 1 maand na uitschrijving van de nieuwsbrief;
 • voor leveren van goederen en diensten alsmede de afhandeling van betalingen: 72 maanden na het laatste contact;
 • registratie van luchtverkeer, en alle handelingen omtrent operatie, veiligheid alsmede gegevens ten aanzien van grensoverschrijdend verkeer, voorvallen en incidenten: onbeperkt;
 • gegevens van personeel: 6 jaar na uitdiensttreding;
 • gegevens van vrijwilligers en stagiaires: 24 maanden na beëindiging werkzaamheden;
 • gegevens omtrent het beheer van de website alsmede analyses van bezoekers: 24 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Breda International Airport NV deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Breda International Airport NV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Breda International Airport NV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Breda International Airport NV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u al geïnformeerd over deze cookies.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Googly Analytics
  Naam: _utma
  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  Bewaartermijn: 26 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Breda International Airport NV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Indien het ons niet toegestaan is om vanwege wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verwijderen/vernietigen, zullen wij u nader informeren tot welke instantie u zich moet wenden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@breda-airport.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Breda International Airport NV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Breda International Airport NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@breda-airport.eu

Breda International Airport NV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Breda International Airport NV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Scroll naar boven